„დრო გრიგოლ ნოსელის ფილოსოფიაში“

    „დრო გრიგოლ ნოსელის ფილოსოფიაში“  დროის შესახებ სწავლება გრიგოლ ნოსელის ფილოსოფიურ-თეოლოგიური სისტემის ერთ-ერთი არსებითი რგოლია, რომელიც მჭიდროდ უკავშირდება ანთროპოლოგიურ საკითხებს ანუ განსახილველია ადამიანის ფენომენთან მიმართებაში. საკუთრივ დროს, როგორც მატერაიალური ყოფიერების ატრიბუტს…